• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mdkkonin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

W obszarze strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa - Aneta Podlasińska
adres e-mail - wynajem@mdkkonin.pl
numer telefon - 63 243 77 17

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie usytuowany jest przy ul. Przemysłowej 3D w Koninie.

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie jest ogólnodostępny w godzinach pracy.

Budynek jest trzykondygnacyjny.

Do budynku prowadzą 3 wejścia przeznaczone dla gości:

 • główne wejście znajduje się od ulicy Przemysłowej; wejście to przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową - do obiektu prowadzi pochylnia podjazdowa, po której swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym; na każdy z poziomów można dostać się schodami (aby dostać się na korytarz 1 piętra należy pokonać 22 schody, aby dostać się na korytarz 2 piętra należy pokonać 22 schody), lub za pomocą platformy dla osób z niepełnosprawnością (osoby na wózkach inwalidzkich, rodzice z dziećmi w wózku itp.);
 • wejście od strony osiedla, prowadzące przez taras na hol 1 piętra, (ilość schodów do pokonania to 22; na holu 1 piętra znajduje się portiernia, sala widowiskowa i konferencyjna, pomieszczenia administracyjne oraz toalety – w tym łazienka przystosowana dla osób z niepełnosprawnością;
 • wejście boczne w szczycie budynku od strony Straży Pożarnej; (ilość schodów do pokonania to 9); (aby dostać się na korytarz 1 piętra należy pokonać 5 schodów, aby dostać się na korytarz 2 piętra należy pokonać 20 schodów);

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym;

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

W odległości 30 m od budynku znajduje się parking z wydzielonym 1 miejscem dla osób z niepełnosprawnością.


Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności - pobierz