Wszyscy pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie wykonują zadania ustalone dla nich w zakresie czynności oraz inne wynikające z bieżącej pracy MDK.

W Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie obowiązuje podstawowy i równoważny system i rozkład czasu pracy w przyjętym 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

 

Rozkład czasu pracy pracowników obsługi i instruktorów w ramach obowiązującego podstawowego lub równoważnego systemu czasu pracy ustala pracodawca w formie harmonogramu na okres nie krótszy niż 2 tygodnie.