• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Deklaracja dostępności

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki.

Wyłączenia

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępn

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Podlasińska
 • E-mail: wynajem@mdkkonin.pl
 • Telefon: 63 243 77 17

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
 • Adres: ul. Przemysłowa 3D 62-510 Konin
 • E-mail: wynajem@mdkkonin.pl
 • Telefon: 63 243 77 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek jest trzykondygnacyjny.

2. Do budynku prowadzą 3 wejścia przeznaczone dla gości:

- główne wejście znajduje się od ulicy Przemysłowej; wejście to przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową - do obiektu prowadzi pochylnia podjazdowa, po której swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym; na każdy z poziomów można dostać się schodami (aby dostać się na korytarz 1 piętra należy pokonać 22 schody, aby dostać się na korytarz 2 piętra należy pokonać 22 schody), lub za pomocą platformy dla osób z niepełnosprawnością (osoby na wózkach inwalidzkich, rodzice z dziećmi w wózku itp.);

- wejście od strony osiedla, prowadzące przez taras na hol 1 piętra, (ilość schodów do pokonania to 22; na holu 1 piętra znajduje się portiernia, sala widowiskowa i konferencyjna, pomieszczenia administracyjne oraz toalety – w tym łazienka przystosowana dla osób z niepełnosprawnością;

- wejście boczne w szczycie budynku od strony Straży Pożarnej; (ilość schodów do pokonania to 9); (aby dostać się na korytarz 1 piętra należy pokonać 5 schodów, aby dostać się na korytarz 2 piętra należy pokonać 20 schodów);

3. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym;

4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

5. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

6. W odległości 30 m od budynku znajduje się parking z wydzielonym 1 miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności - pobierz

Wniosek o zapewnienie dostępności - pobierz