• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony
 • Organizację wewnętrzną MDK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora MDK po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Konina, a także opinii działających w MDK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 • Dyrektor MDK zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
  • kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej,
  • kształtowanie programu działalności,
  • prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi instytucji,
  • poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej instytucji,
  • dobór i wykorzystanie kadr, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji
  • zawodowych pracowników oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pracy,
  • przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,
  • wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
  • sprawowanie ogólnego nadzoru w ramach kontroli zarządczej.

Dyrektor MDK upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania

wydatków do wysokości środków określonych w rocznym planie finansowym instytucji.


W trybie określonym ustawą Dyrektora MDK powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Konina.

 • W MDK może zostać utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora 
  w porozumieniu z Organizatorem.
 • Zastępcę Dyrektora zatrudnia się wg przepisów Kodeksu Pracy.
 • Powołanie Zastępcy Dyrektora następuje po zasięgnięciu opinii organizatora.

 • Przy MDK może działać Rada Programowa, jako ciało opiniodawcze i doradczokonsultacyjne.
 • Rada Programowa działa na podstawie uchwalonego przez nią i zatwierdzonego przez Dyrektora MDK regulaminu.
 • Radę Programową i jej członków powołuje i odwołuje Dyrektor MDK.
 • Członkowie Rady Programowej pełnią swe funkcje społecznie.
 • W posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć przedstawiciele Organizatora oraz osoby zaproszone przez Radę Programową.

 • MDK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 • Wobec pracowników MDK czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
 • Dyrektor ustala szczegółowe zakresy czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

 • Dyrektor może, po zasięgnięciu opinii organizatora, tworzyć filie i odziały MDK.
 • Tworząc filie i oddziały Dyrektor MDK dokonuje zmian regulaminu organizacyjnego (Statut MDK rozdział III)